ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਰੂਸੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਪੱਖ ਦੀ ਕੇਸ ਹੈਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੈ.

ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ

ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ. ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ. ਕੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ. ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ. ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ.