ਰੂਸ - ਗੁਜਾਰਾ ਵਸ ਵਿਚ ਸਮਰਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਠ